Shri Bhupender Yadav presents Vishwakarma Rashtriya Puraskar , National Safety Awards and National Safety Awards Mines

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized
Shri Bhupender Yadav,  Union Minister of Labour and Employment, Environment, Forest and Climate Change presented Vishwakarma Rashtriya Puraskar (VRP), National Safety Awards (NSA) for the performance year 2018 and National Safety Awards (Mines) [NSA (Mines)] for the contest  years 2017, 2018, 2019 and 2020 here today. In case of VRP, for the performance year 2018, total 96 awards […]